FAKTA om...

BEGREPP
TAKK: Metod.
TSS: Metod.
Teckenspråk: Eget språk.
Läs mer


TAKK
Vad är TAKK? Läs mer

LOGOPEDUTBILDNINGEN
Följande universitet och högskolor har rätt att utbilda och examinera logopeder:
· Göteborgs universitet
· Karolinska institutet, Stockholm
· Linköpings universitet
· Lunds universitet
· Umeå universitet
· Uppsala universitet (Nyhet 2004: Högskoleverket gett tillstånd till utbildning)

Läs mer: Länkar

 

 

BEGREPP

Metoder som används tillsammans med svenskan:

TAKK = Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation.
Detta är det senaste begreppet, vad jag vet, för oss som arbetar med och använder tecken som stöd i kommunikationen tillsammans med barn, ungdomar och vuxna som har försenad eller avvikande språkutveckling. Idén kläcktes i samband med det första Teckenseminariet i Lund 2002 och vid Teckenseminariet i Lund 2003 använde en del föredragshållare, som arbetar inom barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och tränings- och särskola, helt naturligt ”TAKK” som samlingsbegrepp.

Själv tycker jag att TAKK är en klatschig förkortning och har direkt tagit den till mig. Jag använder TAKK i de sammanhang jag tidigare använde begreppet Teckenkommunikation.

Teckenkommunikation. Se ovan.

TSS = Tecken Som Stöd för talet är erkänt som den kommunikationsform som passar vuxendöva och deras anhöriga/närstående bäst enligt VIS Vuxendöva i Sverige.

När man använder TSS som tolkmetod följer man svenskan och mimar orden. Många vuxendöva har läppavläsning som stöd i sin kommunikation.
Många vuxendöva behärskar även teckenspråket.

Eget språk:
Teckenspråk = De dövas teckenspråk är ett eget språk med egen grammatik.


TAKK
Nedanstående text är citerad från informationsmaterial som ges ut av SÖK Södra Regionens Kommunikationscenter, Malmö.
Läs/skriv ut materialet i sin helhet via nätet: www.teckna.se välj Tecken som AKK (Boel Heister Trygg).

Vad är TAKK?
En del barn har så stora svårigheter i sin språk- och kommunikationsutveckling att man måste hitta andra vägar utöver talet för att kommunikation ska bli möjlig. De behöver AKK, Alternativ och Kompletterande kommunikation.
Det mest använda AKK-sättet är Tecken som AKK, fortsättningsvis kallat TAKK. TAKK har mycket att tacka svenska teckenspråket för men är inte samma sak som teckenspråket. TAKK är en metod, inte ett eget språk. TAKK används tillsammans med talat språk.


VARFÖR ÄR DET BRA ATT ANVÄNDA TECKEN?

· Tecken kräver mindre finmotorik än tal.
· Tecken använder andra sinnen. Man kan både se och känna tecken
· Tecken ökar koncentrationen. Tecken kan hållas kvar längre än talade ord i tiden.
· Tecken är mer konkreta: BIL visar hur föraren vrider på ratten, BÅT visar hur båten gungar.
· Tecken tydliggör det talade språket. Tecken ger ytterligare ett sätt att förstå att det finns ”etiketter” på saker. Det visuella stödet följer de talade orden och ges samtidigt.
· Tecken har man alltid med sig, vilket inte gäller alla AKK-sätt.
· Tecken dämpar den vuxnes talflöde.
· Tecken fungerar som en brygga mellan talet i omgivningen och det egna kroppsspråket.
· Tecken ger barnet redskap att samspela språkligt innan/om inte talet kommer.


TAKK SOM METOD

Tecken används av båda parter: Omgivningen ska använda tecken hela tiden! Då får barnet en modell för TAKK-användande, teckenstimulans för inlärning och bättre förståelse. Barnet förstår att tecken är ett kommunikationssätt.

Tecken används för både förståelse och uttryckssätt: Liksom man talar till barnet långt innan barnet själv förväntas använda tecken.

Tecken är en del av språktillägnandet: TAKK används för att hjälpa barnet få språkliga färdigheter.

Teckenanvändandet anpassas till barnets språkliga nivå.

Tecken används bara för nyckelord/betydelsebärande ord.

Tecken används tillsammans med tal: Tecken och tal förstärker varandra.

Man pratar samtidigt som man använder tecken. Tecknen fogas in i talspråksgrammatiken.

Tecknen anpassas efter individen: Många tecken förenklas. Teckenanvändarna tecknar inte alltid ”rent” (jämför med små barn som inte heller talar rent).


Läs mer:
VEM SKA FÅ TILLGÅNG TILL TAKK?
HUR KOMMER VI IGÅNG?
ATT LÄSA MER OM TAKK
ATT LÄSA MER OM KOMMUNIKATION OCH AKK

Informationsmaterial från Boel Heister Trygg, SÖK Södra Regionens Kommunikationscenter, Malmö
www.teckna.se