TAKK-bildbank CD-ROM

Användarregler:

Bilderna på CD:n är skyddade av svensk upphovsrättslag (SFS, 1960:729, med efterföljande ändringar). Upphovsrätten, ekonomiska och ideella rättigheter, innehas av Barbro Magnusson.

Denna CD får inte kopieras i sin helhet och spridas. Innehavaren får ej tillverka någon form av teckenmaterial i kommersiellt syfte utifrån denna CD utan speciellt tillstånd av Barbro Magnusson.

Enanvändarlicens – Privat användare :

Den som innehar CD:n har tillåtelse att göra utskrifter för enskilt bruk.

Det är ej tillåtet att kopiera eller göra utskrift av teckenbilderna i syfte att dessa skall användas av andra personer. Det är ej heller tillåtet att kopiera eller göra utskrift av teckenbilderna för att sedan sprida dessa och/eller använda dem för kommersiellt bruk.

Enanvändarlicens - Habiliteringsenheter, Hjälpmedelcentaler :

Skollicens – Skolor, Gruppboende, Dagcenter, Korttidshem el.dyl. verksamhet :

Skollicens gäller för en (1) skola/enhet och berättigar till fri användning i pedagogiskt syfte på den enhet som innehar licensen. Kopiering och utskrift från CD:n får ske för användning inom den pedagogiska verksamheten för den enskilda skolan eller för träning och uppmärkning för att skapa en kommunikativ miljö på övriga i rubriken nämnda enheter.

Med enhet menas i detta avseende en enhet som ur geografisk och ledningsmässig synvinkel utgör en sammanhållen enhet.

Med pedagogisk användning menas användning av teckenbilderna i såväl programverktyg i datorer som utskrift av t.ex. kommunikationskartor, temamaterial.

Vid användningen i datorer är det tillåtet att kopiera teckenbilderna till hårddisken och på så vis samtidigt använda teckenbilderna i flera datorer. Det är också tillåtet att både i digitalt format och som utskrift på papper skicka med elever teckenbilder hem i t.ex. kontaktböcker, för att man skall kunna förstärka andra bilder (ex. Nilbilder, Pictogramsymboler) eller text med tecken när man berätta hemma vad man gjort i skolan.

 

Bibliotekslicens

När CD:n med teckenbilderna innehas av Bibliotek är den att betrakta som endast referensmaterial och det är inte tillåtet att låna ut CD:n.

CD:n får användas endast på datorer vid det bibliotek som har köpt den/innehar licensen.

 

Utbildning – TAKK, TSS, Teckenspråk

När man har Teckenkommunikation GRUNDORDBOK – med illustrationer som kurslitteratur är det tillåtet att använda CD:n vid kurser i TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, TSS - Tecken Som Stöd etc. för anpassning av lektioner, träning, lek o.s.v.

Det är ej tillåtet att tillverka kursmaterial och sprida i kommersiellt syfte.

 

Övrigt:

Om en person har erhållit CD:n som ett personligt hjälpmedel får en person vid en arbetsplats där denne besöker för träning/utprovning eller dylikt – om behov föreligger – hjälpa till att göra utskrift av teckenbilderna åt den enskilde, för att underlätta för denne i dess dagliga verksamhet även vid andra institutioner.

 

För användning på annat sätt än ovan beskrivet och/eller kommersiell användning/spridning krävs skriftligt avtal med Bam SPRÅKTEKNIK.

Tack för att Du respekterar copyright på denna CD och använder licensierad produkt .

 

Tack till Maria Imre Andersson, Nilbild, för hjälp och inspiration till formulering av ovanstående text!